We, members of the Vilnius Night Alliance, agree in solidarity:

 1. Nightlife has cultural, social and economic value which must be acknowledged.
 2. Nightlife should be celebrated and respected, not stigmatised.
 3. Nightlife is for everyone regardless of their gender, age, race, identity, sexual orientation, socio-economic background, different abilities or disabilities.
 4. We respect our neighbourhoods and we are open to dialogue.
 5. We support local performers and creative people.
 6. Workers should be respected, paid fairly, properly trained and well-equipped.
 7. We seek partnership with the Police, but they must act proportionally.
 8. The Municipality should assist, financially if necessary, to find solutions that allow a wide variety of cultural activity to continue and flourish wherever possible.
 9. We can help Parliament to create laws that benefit both nightlife and neighbours.
 10. We recommend and adopt practices that are proven to reduce the harm caused by drugs, tobacco and alcohol.
 11. We are ready to work with local and national government to develop social and cultural projects that use nightlife as a platform.

Sign here to show your support!

If you agree with the principles of our Charter, sign here to become a Supporter of the Vilnius Night Alliance. Everybody is welcome!

We will send you only the most important news about our activities. We will not spam you or give your details to anyone else. Read our Privacy Policy for more information.

Mes, Vilniaus naktinio aljanso nariai, solidarizuodamiesi pritariame:

 1. Naktinis gyvenimas turi kultūrinę, socialinę ir ekonominę pridėtinę vertę, kuri turi būti pripažinta.
 2. Naktinis gyvenimas turi būti vertinamas bei gerbiamas, o ne stigmatizuojamas.
 3. Naktinis gyvenimas skirtas visiems nepaisant jų lyties, amžiaus, rasės, identiteto, seksualinės orientacijos, socioekonominės padėties, skirtingos galios ar negalios.
 4. Mes gerbiame savo kaiminystę ir esame atviri dialogui.
 5. Mes palaikome atlikėjus ir kūrybininkus.
 6. Darbuotojai turi būti gerbiami, teisingai apmokami, tinkamai apmokomi ir aprūpinami.
 7. Siekiame bendradarbiauti su policija, tačiau ji turi veikti proporcingai.
 8. Savivaldybė turėtų padėti, jei reikia ir finansiškai, rasti sprendimus, leidžiančius įvairiai kultūrinei veiklai tęstis ir klęstėti mieste.
 9. Mes galime padėti Seimui parengti įstatymus, kurie naudingi tiek naktiniam gyvenimui, tiek gyventojams.
 10. Rekomenduojame ir taikome įrodymais grįstą praktiką, kuri sumažina narkotikų, tabako ir alkoholio daromą žalą. 
 11. Esame pasirengę bendradarbiauti su vietos ir nacionaline valdžia vystant socialinius ir kultūrinius projektus, kuriuose naktinis gyvenimas naudojamas kaip platforma.

Išreikšdami solidarumą pasirašykite čia!

Jei pritariate – pasirašykite čia, tapkite Vilniaus naktinio aljanso palaikytoju. Visi laukiami!

Jums siųsime tik svarbiausias naujienas apie mūsų veiklą. Nesiųsime brukalo ir neperduosime jūsų informacijos tretiesiems asmenims. Daugiau informacijos galite rasti perskaitę mūsų privatumo politiką.